Framsida > Sjöfarare > Pensionsförsäkringen > Pensionstillväxten

Pensionstillväxten

Pensionstillväxt av arbetsinkomster

Fr.o.m. början av 2017 avskaffades de större tillväxtprocenterna (1,5 %, 1,9 % och 4,5 %) och på alla inkomster oberoende av arbetstagarens ålder intjänas pension 1,5 %/år.

Undantag: Åren 2017 – 2025 intjänas pension i åldrarna 53 – 62 år 1,7 % / år.

Avskaffandet av de större tillväxtprocenterna kompenseras med en uppskovsförhöjning.

Uppskovsförhöjningen är 0,4 % per kalendermånad för de månader som arbetstagaren uppskjuter sin pensionering jämfört med den ”lägsta pensionsåldern”.

Om du redan får ålders- eller invalidpension och arbetar vid sidan av pensionen, tjänar du in ny pension med 1,5 % av arbetsinkomsten.

Exempel:

Kocken A är född 1957 och hans lägsta pensionsålder är 63 år 9 månader. Hittills har han intjänat ett ålderspensionsbelopp på  2.000 e/mån. A fortsätter arbeta tills han går i ålderspension när han fyller 66 år. Mellan åldern 63 år 9 mån - 66 år har han intjänat till ålderspension 150 e/mån. Hans ålderspension beräknas enligt följande: den intjänade pensionen 2.150 e/mån höjs med uppskovsförhöjningen 27 mån x 0,4 % = 10,8 % = 2.382,20 e/mån.

Uppskovsförhöjningen räknas från den ”lägsta pensionsåldern”. Uppskovsförhöjningen räknas inte från den intjänade lägre pensionsåldern i SjPL.

Före sjömanspensionsreformen år 2016 kan du ha tjänat in pension enligt särskilda intjäningsprocenter, om du har haft rätt att tjäna in sänkt pensionsålder.  De särskilda intjänings-procenterna var 1,6 % i 18–52 års ålder och 2,0 % i 53–62 års ålder. Den höjda intjäningsprocenten efter 63 års ålder var densamma för alla. Den pension som du redan har tjänat in ändras inte.

Pensionstillväxt under oavlönade perioder

Du tjänar också in pension under perioder då du inte får lön utan någon socialförsäkringsförmån som grundar sig på arbetsinkomst.

Sådana förmåner är bl.a.

  • dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen ersättning för inkomstbortfall eller dagpenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
  • arbetslöshetsdagpenning
  • rehabiliterings- och utbildningsförmåner
  • alterneringsersättning.

Som grund för pensionstillväxt för dessa förmåner beaktas 55–117 % av den förmånsgrundande inkomsten, beroende på förmån (t.ex. föräldrapenning 117 %, sjukdagpenning 65 %). Pensionstillväxten är 1,5 % av den inkomst som beaktas. 

Du kan också tjäna in pension under tiden för studier eller för vård av barn under 3 år. Då är den pensionsgrundande inkomsten 728,34 euro i månaden (år 2018). För att få pension för studietiden, måste du avlägga en examen. Det beror på examensnivån för hur lång studietid pension tillväxer.  

För att du ska få pension för oavlönade perioder måste du också ha pensionsgrundande arbetsinkomster som uppgår till minst 17 480,28 euro (år 2018) sammanlagt under hela din tid i arbetslivet.

 

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >