Framsida > Sjöfarare > Pensionsförsäkringen

Pensionsförsäkringen för sjöfarare

​Vem försäkras enligt lagen om sjömanspensioner?

Om du utför arbete som avses i lagen om sjöarbetsavtal

  • på ett finländskt handelsfartyg i utrikesfart
  • på ett sjögående finländskt bärgnings- eller fiskefartyg som används i förvärvssyfte
  • på ett annat finländskt isbrytarfartyg än en hamnisbrytare
  • på sådana finländska lastfartyg, bogserbåtar eller skjutbogserare som huvudsakligen går i inrikes sjöfart och som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen
  • ett sådant finländskt handelsfartyg i utrikesfart som hyrts ut till en utländsk redare i huvudsak obemannat och du är anställd hos fartygets ägare eller en arbetsgivare som ägaren anlitar
  • ett sådant utländskt handelsfartyg som en finländsk redare hyrt i huvudsak obemannat och du är anställd av redaren eller en annan arbetsgivare som redaren anlitar

är din arbetsgivare skyldig att försäkra dig enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL).

På fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen tillämpas lagen om sjömanspensioner på medborgare i EU/EES-länderna och tredjelandsmedborgare som är stadigvarande bosatta i ett EU/EES-land.

På isbrytare tillämpas lagen om sjömanspensioner på både manskap och befäl. Befäl i tjänsteförhållande började omfattas av SjPL 1.1.2010.

Vem försäkras enligt någon annan arbetspensionslag?

Om du arbetar som musiker, skådespelare, dansare eller annan uppträdande artist på ett fartyg och din anställning är avsedd att vara kortare än ett år, ska du inte bli försäkrad enligt lagen om sjömanspensioner utan enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Om du arbetar som egenföretagare ska du teckna en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL), förutsatt att du uppfyller kriterierna för det.

Om du arbetar på ett fartyg i inrikesfart, ska du bli försäkrad enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Om du inom samma anställning arbetar i både utrikes- och inrikesfart, ska du bli försäkrad antingen enligt SjPL eller enligt ArPL beroende på vilkendera lagen huvuddelen av ditt arbete omfattas av. En anställning delas inte upp mellan olika pensionslagar.  

Om det är oklart om en viss person eller de personer som arbetar på ett visst fartyg ska försäkras enligt lagen om sjömanspensioner eller enligt någon annan lag, avgörs ärendet av Sjömanspensionskassans styrelse.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >