Framsida > Sjöfarare > Pensionsförmåner > Livslängdskoefficient

Livslängdskoefficienten

​Vi lever allt längre, i genomsnitt. Därför måste pensionerna anpassas till den ökande medellivslängden. Livslängdskoefficienten är en mekanism som påverkar ålderspensionens belopp utgående från hur livslängden utvecklas.

Om medellivslängden ökar, minskar livslängdskoefficienten det månatliga beloppet av en pension som beviljas. Man kan dock få kompensation för denna minskande effekt genom att arbeta längre och tjäna in mera pension.

Livslängdskoefficienten beräknas separat för varje åldersgrupp

Hur påverkas ålderspensionen?

Livslängdskoefficienten fastställs för en årskull det år då den fyller 62 år. När en ålderspension beviljas, multipliceras den dittills intjänade pensionen med livslängdskoefficienten. På så sätt kommer man fram till det månatliga pensionsbeloppet.

Exempel:

Livslängdskoefficienten för dem som är födda år 1953 är 0,972. Om den intjänade pensionen är 2 500 euro i månaden, räknas livslängdskoefficientens inverkan så här:

2 500 euro x 0,972 = 2 420 euro. Pensionen blir alltså 2 420 euro i månaden.

För de åldersgrupper som inte ännu fyller 62 år har det gjorts uppskattningar av livslängdskoefficientens storlek utgående från befolkningsprognosen.  

Sjömanspensionskassans e-tjänst Loggen har en pensionsräknare som beaktar livslängdskoefficientens inverkan. Du kan öka din pension genom att arbeta längre. Mata in olika pensionsåldersalternativ i räknaren för att se hur mycket mer pension du kan få om du fortsätter arbeta.

Om du går i ålderspension före 62 års ålder, räknas din pension med den koefficient som fastställts för det år då pensionen börjar.  

Hur påverkas invalidpension och familjepension?

Livslängdskoefficienten påverkar också invalidpensioner, men lindrigare. När en invalidpension beviljas, räknas den med den livslängdskoefficient som fastställs för det år då pensionen börjar. Med koefficienten multipliceras endast den del av pensionen som har tillvuxit innan pensionen börjar. Livslängdskoefficienten tillämpas alltså inte på den s.k. pensionsdelen för återstående tid. När invalidpensionen ändras till ålderspension, tillämpas livslängdskoefficienten inte på nytt.

Familjepensioner multipliceras inte med livslängdskoefficienten, men en familjepension räknas utifrån den invalidpension som förmånslåtaren skulle ha fått om han eller hon hade blivit arbetsoförmögen på sin dödsdag. Denna invalidpension räknas med livslängdskoefficienten.

Vem berörs av livslängdskoefficienten?

Livslängdskoefficienten berör dem som är födda år 1948 eller senare. De första pensioner som den påverkade beviljades år 2010. Den påverkar inte pensioner som har börjat före år 2010.  

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >