Framsida > Sjöfarare > Pensionsförmåner > Indexjusteringar

Pensionerna indexjusteras

​För att pensionens belopp ska följa utvecklingen, justeras det årligen med index. De index som används för justering av pensioner är lönekoefficienten, arbetspensionsindexet och folkpensionsindexet. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer arbetspensionsindexet och lönekoefficienten årligen. Folkpensionsindexet fastställs av Folkpensionsanstalten (FPA).

Lönekoefficienten används innan pensionen beviljas

När du ansöker om SjPL-pension, justerar vi de arbetsinkomster du haft under ditt yrkesliv till nivån för det år då pensionen börjar med lönekoefficienten. I lönekoefficienten har förändringen av inkomstnivån en vikt på 80 procent och förändringen av prisnivån en vikt på 20 procent. Den säkerställer att din pension är skälig i förhållande till den inkomstnivå du har haft under din tid i arbetslivet.

Med lönekoefficienten justeras också de penningbelopp som nämns i arbetspensionslagarna. Utgående från dessa penningbelopp bestäms t.ex. försäkringsskyldigheten eller rätten till vissa förmåner.

Arbetspensionsindexet används för justering av löpande pensioner

När du redan får SjPL-pension, justeras pensionen i januari varje år med arbetspensionsindex. Avsikten med arbetspensionsindexet är att pensionen bevarar sin köpkraft och följer i viss mån förändringen av inkomstnivån. I arbetspensionsindexet har förändringen av prisnivån en vikt på 80 procent och förändringen av inkomstnivån en vikt på 20 procent.

Folkpensionsindex används för justering av folkpensionen och FPA-förmåner

Folkpensionen, garantipensionen och den stor del av de förmåner som FPA betalar justeras årligen med folkpensionsindex. Avsikten med folkpensionsindex är att pensionen eller förmånen bevarar sin köpkraft i förhållande till prisnivån. Folkpensionsindex är knutet till levnadskostnadsindex.

2021​2020
​Lönekoefficient

1,465

​1,446

​Arbetspensionsindex

2631

​2617

​Folkpensionsindex

1639

​1633


Exempel: Indexjustering av löpande arbetspension


Pensionstagarens pension började år 2013 och var då 1 600 euro i månaden. Pensionen justerades med arbetspensionsindex de följande två åren.Tabellen visar pensionsbeloppet för år 2021 och två år innan. Indexjusteringen utgår alltid från det pensionsbelopp som betalats året innan.  

​År       

Arbetspensions-
index

Arbetspension/mån

Beräkningsformel

​20192585​1671,11​
2585/2548 x
1647,19 =
1671,11​​
​​20202617​1691,79​
2617/2585 x
1671,11 =
1691,79​
​2021
​2633
​1700,84
​2633/2617 x
1691,79 =
1700,84

 

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >