Framsida > Sjöfarare > Pensionsförmåner > Indexjusteringar

Pensionerna indexjusteras

​För att pensionens belopp ska följa utvecklingen, justeras det årligen med index. De index som används för justering av pensioner är lönekoefficienten, arbetspensionsindexet och folkpensionsindexet. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer arbetspensionsindexet och lönekoefficienten årligen. Folkpensionsindexet fastställs av Folkpensionsanstalten (FPA).

Lönekoefficienten används innan pensionen beviljas

När du ansöker om SjPL-pension, justerar vi de arbetsinkomster du haft under ditt yrkesliv till nivån för det år då pensionen börjar med lönekoefficienten. I lönekoefficienten har förändringen av inkomstnivån en vikt på 80 procent och förändringen av prisnivån en vikt på 20 procent. Den säkerställer att din pension är skälig i förhållande till den inkomstnivå du har haft under din tid i arbetslivet.

Med lönekoefficienten justeras också de penningbelopp som nämns i arbetspensionslagarna. Utgående från dessa penningbelopp bestäms t.ex. försäkringsskyldigheten eller rätten till vissa förmåner.

Arbetspensionsindexet används för justering av löpande pensioner

När du redan får SjPL-pension, justeras pensionen i januari varje år med arbetspensionsindex. Avsikten med arbetspensionsindexet är att pensionen bevarar sin köpkraft och följer i viss mån förändringen av inkomstnivån. I arbetspensionsindexet har förändringen av prisnivån en vikt på 80 procent och förändringen av inkomstnivån en vikt på 20 procent.

Folkpensionsindex används för justering av folkpensionen och FPA-förmåner

Folkpensionen, garantipensionen och den stor del av de förmåner som FPA betalar justeras årligen med folkpensionsindex. Avsikten med folkpensionsindex är att pensionen eller förmånen bevarar sin köpkraft i förhållande till prisnivån. Folkpensionsindex är knutet till levnadskostnadsindex.

2020​2019
​Lönekoefficient

1,446

​1,417

​Arbetspensionsindex

2617

​2585

​Folkpensionsindex

1633

​1617


Exempel: Indexjustering av löpande arbetspension


Pensionstagarens pension började år 2013 och var då 1 600 euro i månaden. Tabellen visar hur pensionen justerades med arbetspensionsindex de följande två åren. Indexjusteringen utgår alltid från det pensionsbelopp som betalats året innan.  

​År       

Arbetspensions-
index

Arbetspension/mån

Beräkningsformel

2013

​2475

​1 600,00

2014

​2509

​1 621,98

2509/2475 x 1600 = 1621,98

2015

​2519

​1 628,44

2519/2509 x 1621,98 = 1628,44

2016

​2519

​1628,44

​2519/2519 x
1628,44 =
1628,44

2017

​2534

​1638,14

​2534/2519 x
1628,44 =
1638,14

2018​2548​1647,19​2548/2534 x
1638,14 =
1647,19
​20192585​1671,11​
2585/2548 x
1647,19 =
1671,11​​
​​20202617​1691,79​
2617/2585 x
1671,11 =
1691,79​

 

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >