Framsida > Sjöfarare > Pensionsförmåner > Familjepension

Familjepension

SjPL-pensionsförsäkringen ger också den försäkrades anhöriga ekonomisk trygghet vid dödsfall. Familjepension betalas som efterlevandepension och barnpension.

Den efterlevande maken har rätt till efterlevandepension, om

  • äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år och paret har eller hade haft ett gemensamt barn.

Ifall du och din förmånslåtare inte har eller har haft gemensamma barn:

  •  äktenskapet hade ingåtts innan den efterlevande maken fyllt 50 år och innan förmånslåtaren fyllt 65 år och äktenskapet hade fortgått minst fem år och
  • den efterlevande maken hade fyllt 50 år vid förmånslåtarens död eller
  • den efterlevande maken fick invalidpension enligt arbetspensionslagarna eller sjukpension enligt folkpensionslagen vid förmånslåtarens död och pensionen hade fortgått minst tre år.  

Förmånslåtarens tidigare make kan också ha rätt till efterlevandepension, om förmånslåtaren var skyldig att betala underhållsbidrag till den tidigare maken.

Med efterlevande make avses änka, änkling eller registrerad partner. Sambor har inte rätt till efterlevandepension efter varandra.

Barnpension betalas till

  • förmånslåtarens barn och adoptivbarn som inte fyllt 18 år  
  • den efterlevande makens barn under 18 år som vid förmånslåtarens död bodde i samma hushåll med förmånslåtaren och den efterlevande maken.