Framsida > Sjöfarare > Pensionsförmåner > Ålderspension

Ålderspension

Fr.o.m. den 1.1.2017 bestäms arbetstagarens lägsta allmänna ålder för  ålderspension utifrån hans eller hennes födelseår enligt följande:

  • 63 år för dem som är födda 1954 eller tidigare,
  • 63 år och 3 månader för dem som är födda 1955, 
  • 63 år och 6 månader för dem som är födda 1956, 
  • 63 år och 9 månader för dem som är födda 1957, 
  • 64 år för dem som är födda 1958,
  • 64 år och 3 månader för dem som är födda 1959, 
  • 64 år och 6 månader för dem som är födda 1960, 
  • 64 år och 9 månader för dem som är födda 1961,
  • 65 år för dem som är födda 1962 - 1964,
  • för dem som är födda 1965 eller senare anpassas den lägsta åldern för  ålderspension till förändringen i livslängden.

Pension intjänas 1,5 procent per år på samtliga arbetsinkomster dock så att fram till utgången av år 2025 intjänas pension 1,7 procent per år på arbetsinkomster från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 53 år till utgången av den kalendermånad då arbetstaga​ren fyller 63 år.

Ifall ålderspensionen börjar vid en senare tidpunkt än ovannämnda lägsta pensionsålder höjs ålderspensionens belopp med en uppskovsförhöjning vars storlek är 0,4 procent per uppskovsmånad.

Exempel:

Sjömannen A är född 1957 och hans lägsta pensionsålder är 63 år och 9 månader. Om han går i pension först vid 66 års ålder höjs beloppet av den pension som han intjänat fram till 66 års ålder med en uppskovsförhöjning vars storlek är 27 x 0,4 procent = 10,8 procent.

Ifall arbetstagaren kan tillgodoräkna sig lång SjPL-tjänstgöring kan han fortfarande ha rätt till ålderspension enligt sjömanspensions-lagen (SjPL) vid intjänad sänkt pensionsålder. Denna uträknas genom att från 65 års ålder avdra de SjPL-tjänstemånader som överstiger 300. En till manskapet hörande arbetstagare kan beviljas pension tidigast vid 55 års ålder och en till befälet hörande arbetstagare tidigast vid 60 års ålder.

Fr.o.m. ingången av år 2025 bestäms den intjänade sänkta pensionsåldern enligt SjPL i enlighet med ovannämna räkneregel dock så att endast den SjPL-tjänstegöring som hänför sig till tiden före år 2025 beaktas. Erhållande av pension vid den intjänade sänkta pensionsåldern enligt SjPL, förutsätter att SjPL-arbetsförhållandet fortgår fram till uppnåendet av pensionsåldern. 

På Loggen kan du också beräkna en uppskattning av hur stor din ålderspension blir.

Logga in på Loggen med dina nätbankskoder eller ett elektroniskt ID-kort.

Din anställning måste upphöra för att din ålderspension ska kunna börja. Du kan ändå arbeta också som ålderspensionär. För arbetsinkomster vid sidan av pensionen tjänar du in ny pension, som du kan ansöka om när du fyller 68 år.