Framsida > Rederier > Vem försäkras enligt SjPL?

Vem försäkras enligt SjPL?

Enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL) försäkras arbetstagare som utför i arbete som avses i lagen om sjöarbetsavtal

  • på ett finländskt handelsfartyg i utrikesfart
  • på ett sjögående finländskt bärgnings- eller fiskefartyg som används i förvärvssyfte
  • på ett annat finländskt isbrytarfartyg än en hamnisbrytare
  • på sådana finländska lastfartyg, bogserbåtar eller skjutbogserare som huvudsakligen går i inrikes sjöfart och som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen
  • ett sådant finländskt handelsfartyg i utrikesfast som hyrts ut till en utländsk redare i huvudsak obemannat, om arbetstagaren är anställd hos fartygets ägare eller en arbetsgivare som ägaren anlitar
  • ett sådant utländskt handelsfartyg som en finländsk redare hyrt i huvudsak obemannat, om arbetstagaren är anställd av redaren eller en annan arbetsgivare som redaren anlitar.

På fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen tillämpas lagen om sjömanspensioner på medborgare i EU/EES-länderna och tredjelandsmedborgare som är stadigvarande bosatta i ett EU/EES-land.

På isbrytare tillämpas lagen om sjömanspensioner på både manskap och befäl. Befäl i tjänsteförhållande började omfattas av SjPL 1.1.2010.

Försäkringsskylldigheten börjar då arbetstagaren fyller 17 år. Den upphör beroende på födelseåret enligt följande:

  • 68 år för dem som är födda år 1957 eller tidigare
  • 69 år för dem som är födda åren 1958-1961
  • 70 år för dem som är födda åren 1962-1964
  • knuten till den förväntade livslängden för dem som är födda år 1965 eller senare.

Vem försäkras enligt någon annan arbetspensionslag?

Om arbetstagaren arbetar som musiker, skådespelare, dansare eller annan uppträdande artist på ett fartyg och anställningen är avsedd att vara kortare än ett år, ska arbetstagaren inte försäkras enligt lagen om sjömanspensioner utan enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Den som arbetar som egenföretagare ska teckna en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL), förutsatt att företagaren uppfyller kriterierna för det.

Arbetstagare som arbetar på ett fartyg i inrikesfart ska försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Arbetstagare som inom samma anställning arbetar i både utrikes- och inrikesfart ska försäkras antingen enligt SjPL eller enligt ArPL beroende på vilkendera lagen huvuddelen av arbetet omfattas av. En anställning delas inte upp mellan olika pensionslagar.  

Om det är oklart om en viss person eller de personer som arbetar på ett visst fartyg ska försäkras enligt lagen om sjömanspensioner eller enligt någon annan lag, avgörs ärendet av Sjömanspensionskassans styrelse.

 

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >