Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Om oss > Styrelse

Styrelse

Sosial- och hälsovårdsministeriet utnämner Sjömanspensionskassans styrelse för en mandatperiod på fyra kalenderår enligt sjömanspensionslagen. 

Styrelsens ordförande och viceordförande företräder staten. Som övriga medlemmar företräder representanter för sjöfartens arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna.  Befälsförbunden. Befälsförbunden företräder turvis i styrelsen.

Sjömanspensionskassans styrelse 
2018-2021


Ordförande
Direktör Raija Volk, social- och hälsovårdsministeriet

Viceordförande
Ekonomidirektör Mikko Staff, cial- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Vice verkställande direktör Hans Ahlström, Rederierna i Finland rf
suppleant verkställande direktör Jan Hanses, Viking Line Abp

Arbetsmarknadsjurist Maija Mattila​, Rederierna i Finland rf
suppleant vice verkställande direktör Katarina Hildén, Bore Ltd

Ordförande Simo Zitting, Finlands Sjömans-Union FSU rf
suppleant förbundssekreterare Kenneth Bondas, Finlands Sjömans-Union FSU rf

Verksamhetsledare Robert Nyman, 
Finlands Maskinbefälsförbund rf
suppleant ombudsman Joachim Alatalo, 
Finlands Maskinbefälsförbund rf

Verksamshetsledare Johan Ramsland, 
Finlands Skeppbefälsförbund rf
suppleant ordförande Kristian Heiskanen, F
inlands
Skeppbefälsförbund rf

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >