Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Om oss > SjPL-reformen

SjPL-reformen 2016

Arbetsgruppen förberedde lagförändringen

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) tillsatte år 2013 en arbetsgrupp för att utveckla förmåner och finansiering som ingår i sjömanspensionssystemet. Arbetsgruppens enhälliga förslag (på finska) blev färdig på sommaren 2014.  Bakgrunden till tillsättandet av arbetsgruppen var det förslag den av finansministeriet 2013 tillsatta arbetsgruppen för utredning av sjöfartens verksamhetsförutsättningar, stödpolitik och anpassningsåtgärder gjorde. Arbetsgrupps arbete hör sålunda samman med ett arbete som granskar de statliga stöden till sjöfarten i större omfattning.

Arbetsgruppens uppgift var att utreda och ge ett förslag om hur förmåner och finansiering i det nuvarande sjömanspensionssystemet kan ändras så att de mer motsvarar förmåner och finansiering enligt det nuvarande ArPL-pensionssystemet. I sina förslag skulle arbetsgruppen också beakta sjömanspensionssystemets nuvarande och kommande pensionsansvar.

Arbetsgruppens mål var att utveckla sjöfararnas nuvarande pensionsförmåner och finansiering så att de mer motsvarar de inom ArPL- branscherna arbetandes pensionsförmåner och finansiering. Målet var också att på längre sikt sänka sjömanspensionsystemets kostnader och där till hörande statsandelen.

Arbetsmarknadsorganisationernas pensionsavtal 

Arbetsgruppen som förberett sjömanspensionsreformen sammankallades åter på hösten 2014 pga av arbetsmarknadsorganidsationernas pensionsavtal. Pensionsavtalet ändrade omedelbart förslaget till reform av sjömanspensionslagen på två sätt: övergångsperioden för slopandet av sjöfararnas sänkta pensionsålder förlängdes till nio år och det sk. Lapl-avdraget dvs. avdraget som sänker pensionen med beloppet som arbetstagaren betalt, görs inte i uträkningen av pensionslönen även för sjöfarare.

Den största ändringen i pensionsavtalet gäller pensionsåldern. Pensionsavtalet påverkar också pensionernas tillväxt. Samt införs nya pensionsform även för sjöfarare .  

Lagförändringarna godkända i riksdagen

Riksdgen har godkännt förändringarna i sjömanspensionslagen och till vissa lagar och förordningar som har samband med den samt i januari 2015. Nya sjömanspensionslagen trädde i kraft 1.1.2016.  Lagförändringarna enligt pensionsavtalet är också godkännt i riksdgen i november 2015 och dessa lagförändringar trädde i kraft 1.1.2017.

Efter alla dessa reformer och en lång övergångstid  är sjöfararnas pensionsskydd i enlighet med andra arbetspensioner.

 

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >