Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Om oss > Principerna för ägarstyrning

Sjömanspensionskassans principer för ägarstyrning

Det entydiga målet för Sjömanspensionskassans placeringsverksamhet är att trygga utbetalningen av sjömännens lagenliga arbetspensioner.  Sjömanspensionskassan strävar i sina placeringar efter en god och stabil avkastning.  Sjömanspensionskassan bedriver en ansvarsfull placeringsverksamhet och iakttar en ändamålsenlig ägarstyrning.

 

Sjömanspensionskassan fattar de viktigaste besluten om ägarstyrningen genom att placera sina medel ansvarsfullt.  Sjömanspensionskassans placeringsverksamhet är diversifierad på olika placeringsobjekt för att minska risken och förutsätter att kapitalförvaltarna förbinder sig vid principerna för ansvarsfulla placeringar. 

 

Sjömanspensionskassan följer såväl direkt som via rapporter från kapitalförvaltarna hur placeringarna utfaller.  Sjömanspensionskassan äger i princip endast små andelar i olika bolag.  Sjömanspensionskassan deltar enligt sina resurser i bolagens investerarevenemang och bolagsstämmor.


Sjömanspensionskassan sköter sina aktietillgångar via kapitalförvaltare som iakttar principerna för ansvarsfulla placeringar.  Pensionskassans styrelsemedlemmar och operativa ledning deltar inte i kapitalförvaltarnas styrelser eller förvaltningsråd.

 

Sjömanspensionskassan håller sina eventuella aktieinnehav i andra bolag på under 10 procent (exkl. egna direkta fastighetsinvesteringar och förvaltningsbolag som grundats för fastighetsinvesteringsverksamheten), med undantag för bolag som är nära knutna till pensionskassans ordinarie verksamhet. 

 

Styrelsemedlemmarna och den operativa ledningen deltar inte i dessa bolags styrelser eller förvaltningsråd, med undantag för bolag som är nära knutna till pensionskassans ordinarie verksamhet. Sjömanspensionskassan kan direkt äga fastighets- och bostadsbolag samt bolag som direkt tjänar pensionskassans fastighetsverksamhet. I dessa utövar pensionskassan direkt ägarinflytande.

 

Sjömanspensionskassan kan i enlighet med sin placeringsplan vara en betydande investerare i placeringsfonder och kapitalinvesteringsbolag, och representanter för pensionskassan kan vid behov delta i deras expertorgan.

 

Sjömanspensionskassan kan placera i sådana inkomstbringande placeringsobjekt som stöder minskandet av risken för arbetsoförmåga bland sjömän.  Sjömanspensionskassan kan utse egna representanter till sådana bolag.

 

Utgångspunkten för Sjömanspensionskassans ägarstyrning är att pensionskassan ska behandlas som en minoritetsaktieägare på ett likvärdigt sätt med andra aktieägare, transparent och ansvarsfullt. Om Sjömanspensionskassan anser det nödvändigt att aktivt delta i ett bolags förvaltning strävar pensionskassan efter att påverka bolaget genom styrelsevalet.

 

En central uppgift för bolagsstyrelsen är att fastställa en kapitalstruktur som lämpar sig för bolagets mål och strategi samt riktlinjer för utdelningen av medel. Bolagsstämman beslutar på förslag av styrelsen om utdelning och om köp av egna aktier. Sjömanspensionskassan förutsätter att riktlinjerna för kapitalstrukturen och utdelningen tydligt kommuniceras till aktieägarna på bolagsstämman. Sjömanspensionskassan föredrar utdelning framför återköp av egna aktier.

 

Sjömanspensionskassan förutsätter att bolagen i dess ägo i sin verksamhet iakttar internationella normer och avtal. Beslut om verkställande direktörens och dennes ersättares deltagande i bolagsstyrelser fattas av styrelseordföranden. Beslut om andra ledningsgruppsmedlemmars deltagande i styrelser fattas av styrelseordföranden på verkställande direktörens förslag.  I fråga om övriga tjänstemän fattas beslutet av verkställande direktören.  

 

När beslut om deltagande i styrelsearbete fattas bedöms representationens eventuella intressekonflikter och effekter för beslutsfattandet i Sjömanspensionskassans placeringsverksamhet.

 

Sjömanspensionskassan offentliggör styrelsens och den operativa ledningens representation i andra bolag.


ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >