Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Om oss > Historia

Sjömanspensionslagen blev arbetspensionssystemets pionjär

Den 1 juni 1956 trädde vårt lands första arbetspensionslag inom den privata sektorn, sjömanspensionslagen (SjPL) i kraft. På 1950-talet innebar stiftandet av en pensionslag för en relativt liten om ock traditionell arbetstagargrupp i vårt land en viktig början på utvecklingen av ett lagstadgat arbetspensionsskydd.

Pionjärarbete med finländska utgångspunkter

De centrala kraftgestalterna i sjömanspensionslagens planeringsskede var ordföranden för planeringskommittén, dåvarande chefen för socialministeriets försäkringsavdelning Teivo Pentikäinen (1917-2006) och ordföranden för Finlands Sjömans-Union (1938 – 1967) Niilo Wälläri.

SjPLs första skede erbjöd bastrygghet

Sjömännens pensionsskydd var till en början anspråkslöst. Det omfattade endast ålders- och invaliditetspensioner. Rätt snart, i början av 1960-talet, utvidgades dock SjPL genom att foga familjepension och begravningsbidrag till systemet. För manskapet fastställdes pensionsåldern till 60 år och för befälet, som ansågs ha gynnsammare arbetsförhållanden, till 65 år. Den som hörde till manskapet kunde, beroende på sjötjänsttidens längd, gå i pension vid fyllda 55 år. Samma princip gällde för befäl som fyllt 60 år. Pensionerna byggde på intjänandeprincipen.

Staten deltog i betalningen av SjPL-pensionernas kostnader

Kostnaderna för pensionsskyddet delades mellan sjöfararna själva, rederierna och staten. Sjömännens och rederiernas andel betalades i form av en årlig premie som motsvarade fyra procent av lönebeloppet. Statens andel förföll till betalning först efter att pensionsutgiften fastställts.

SjPL-lösningar av ändrade behov

På 1960- och 1970-talen utvecklades sjömanspensionssystemet i kölvattnet på löntagarnas inkomstrelaterade socialskydd. SjPL-systemet ingick dock inte som en del av lösningarna på arbetsmarknaden på samma sätt som det övriga inkomstrelaterade arbetspensionssystemet.

Under 1980-talet blev pensionsskyddet för finländska sjömän som stannade kvar på utflaggade fartyg ett problem. En lagändring som trädde i kraft 1987 gjorde det möjligt att försäkra också dem som arbetade på nämnda fartyg hos Sjömanspensionskassan. Samtidigt fogades vissa flexibla pensionsformer till  SjPL.

I samband med den stora pensionsreformen 2005 reviderades också SjPL så att lagen motsvarar de allmänna riktlinjerna för arbetspensionssystemet. En klar fördel som reformen medförde var att reglerna för intjänandet av pension ändrades så, att samstämmigheten mellan betalad försäkringspremie och intjänad pension har ökat väsentligt. Därför är det inte mera nödvändigt att begränsa pensionens maximibelopp till 50 %, vilket alla SjPL-försäkrade som arbetat länge på sjön drar nytta av. Vid reformen bibehölls också SjPL-pensionens särdrag, bl.a. pensionernas intjäningsprocent, som är något högre än i andra arbetspensionssystem, och rätten till s.k. intjänad pensionsålder.

Pensionsskyddet för sjömän blir enhetligt med andra - lagförändringar 2016 ja 2017

 

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) tillsatte en arbetsgrupp för att utveckla förmåner och finansiering som ingår i sjömanspensionssystemet. Arbetsgruppens enhälliga förslag blev färdig den 15.6.2014. Bakgrunden till tillsättandet av arbetsgruppen var det förslag den av finansministeriet 2013 tillsatta arbetsgruppen för utredning av sjöfartens verksamhetsförutsättningar, stödpolitik och anpassningsåtgärder gjorde . Arbetsgrupps arbete hörde sålunda samman med ett arbete som granskar de statliga stöden till sjöfarten i större omfattning.

Arbetsmarknadsparternas pensionsavtal

Arbetsgruppen som förberedde reformen till sjömanspensionslagen sammankallades till förhandlingar ännu på hösten 2014 på grund av sk.  pensionsavtalet som arbetsmarknadsparterna hade sammankommit i oktober 2014.  Pensionsavtalet ändrade omedelbart  det förslaget som arbetsgruppen för SjPL-reformen hade sammankommit på två olika sätt: övergångstiden för att slopa sjöfararnas lägre pensionsålder förlängdes till nio år och i uträkningen av sjöfarares pensionslön görs inget s.k. Lapl-avdrag dvs. avdraget som skulle ha sänkt den lön som ligger till grund för pensionen.

Den största ändringen i pensionsavtalet gäller pensionsåldern. Pensionsavtalet påverkar också därpå sjömanspensionernas tillväxt och att det införs nya pensionsformer.

Efter dessa förändringar och den långa övergångsperioden kommer pensionsskyddet för sjömän huvudsakligen att motsvara övriga arbetspensioner.

Länk till SjPL-reformsidorna

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >