Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > Sjöfararnas dödlighet och invalidpensionering

Sjöfararnas dödlighet och invalidpensionering

Publiceringens startdatum: 2015-10-22 09:00

Finländska sjömäns levnadsvanor och arbetsförhållanden tål att förbättras

I en undersökning som Stiftelsen för rehabilitering gjort åt Sjömanspensionskassan konstateras att dödligheten och invalidpensioneringarna fortfarande på 2000-talet är på en högre nivå bland sjöfarare än bland andra löntagare. Skillnaderna till personer med motsvarande yrken i land är stora i synnerhet i fråga om invalidpensionering. Orsakerna till den högre dödligheten och invalidpensionsfrekvensen bland sjöfarare hänför sig både till arbetsförhållandena och till levnadsvanorna. 

Enligt undersökningen är dödligheten bland sjöfarare 1,3-faldig jämfört med andra löntagare bland såväl män som kvinnor. Invalidpensionsfrekvensen är 1,6-faldig bland sjöfararmän och mer än dubbel bland sjöfararkvinnor jämfört med övriga löntagare. Det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper inom sjöfarten. Speciellt bland maskinmanskap, män som arbetar på fraktfartyg och kvinnor som arbetar i kök är dödlighet och invalidpensionering allmännare än bland den övriga löntagarbefolkningen.

Arbetet på sjön är tyngre än i land

Dödligheten och invalidpensionsfrekvensen bland maskinrumspersonal på fartyg är högre än bland dem som arbetar med uppgifter på motsvarande nivå i land. Bland kökspersonalen är invalidpensioneringar allmännare än i motsvarande yrken i land. Däremot är dödligheten i många yrken inom ekonomiavdelningen på fartyg, t.ex. servitörsyrket, på samma nivå som i motsvarande yrken i land.

Levnadsvanorna och arbetsförhållandena påverkar

Alkoholrelaterade dödsfall var fortfarande allmänna vid undersökningstidpunkten. Efter det har det vidtagits åtgärder för att begränsa alkoholbruket och införts metoder för tidigt ingripande. Effekterna av dessa är inte ännu fullt synliga i undersökningsresultaten. Även rökningsrelaterade dödsorsaker är allmännare bland sjöfarare än bland andra löntagare.

Vid invalidpensioneringar är diagnosen oftast psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar eller sjukdomar i rörelseorganen. Bland sjöfarare är skador och förgiftningar allmännare orsaker än bland övriga löntagare. Det gäller också sjukdomar i andningsorganen bland män och sjukdomar i rörelseorganen bland kvinnor.

Tidigare forskning visar att arbetet på fartyg är fysiskt och psykiskt påfrestande. Det finns ett behov att utveckla sjöfararnas arbetsförhållanden och företagshälsovård, liksom stödinsatser för bättre levnadsvanor. Arbetet för att främja sjöfararnas arbetsförmåga har redan kommit i gång i flera olika projekt.

I undersökningen följde man upp dödligheten och invalidpensioneringarna bland alla personer i åldern 25–64 år som varit sjöfarare år 2000 och jämförde resultaten med samtliga löntagare. Uppföljningstiden var åren 2001–2013. Materialet bestod av ett tvärsnittsmaterial på individnivå från år 2000 som baserade sig på registerdata från Sjömanspensionskassan, Statistikcentralen och Pensionsskyddscentralen.

Närmare om undersökningen:

Forskare Hanna Rinne, Stiftelsen för rehabilitering
tfn 044 781 3104, hanna.rinne@kuntoutussaatio.fi, www.kuntoutussaatio.fi

Professor Veijo Notkola, Stiftelsen för rehabilitering
tfn 040 509 4182  e-post: veijo.notkola@kuntoutussaatio.fi, www. kuntoutussaatio.fi

Verkställande direktör Kari Välimäki, Sjömanspensionskassan
tfn 050 559 9177, kari.valimaki@merimieselakekassa.fi, www.merimieselakekassa.fi

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >