Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > Spelrum för rederierna för att betala SjPL-försäkringsavgiften

Spelrum för rederierna för att betala SjPL-försäkringsavgiften

Publiceringens startdatum: 2020-04-03 10:00

Regeringen föreslår att Sjömanspensionskassan på rederiets begäran ska kunna skjuta upp förfallodagen för arbetspensionsförsäkrings-avgiften enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL) med högst tre månader. Syftet med förslaget är att underlätta det ekonomiska läge som rederierna hamnat i på grund av coronavirus-epidemin. Lagen föreslås bli tillämpad på de pensionsförsäkringsavgifter som för-faller till betalning under perioden 10.4.2020 – 31.7.2020.

För tiden av anstånd för försäkringsavgifterna betalas inte den dröjsmålsränta en-ligt räntelagen som föreskrivs i 146 § SjPL. Fram till förfallodagen, dvs. under ti-den för anstånd, tillkommer det trots undantagsförhållandena ändå den av social- och hälsovårds-ministeriet i enlighet med beräkningsgrunderna fastställda försäk-ringsavgiftsräntan, som år 2020 är två procent.

Arbetsgivaren bör framställa en begäran om uppskjutande av förfallodagen till Sjömanspensionskassan, som kan bevilja uppskjutandet av ett särskilt vägande skäl. Begäran bör framställas till pensionskassan före den förfallodag som avses i 142 § 2 mom. SjPL.
Lagen ska ännu godkännas av riksdagen.

Med detta meddelande vill vi informera rederierna i förväg om denna eventuella möjligheten samt uppmana de rederier, som av särskild vägande skäl så anser,  framställa sin begäran för uppskjutande av SjPL-försäkringsavgiften samt skicka till Sjömanspensionskassan en fritt formulerad och välmotiverad ansökan om uppskjutande senast 9.4.2020.

Tilläggsinformation fås av verkställande direktör Kari Välimäki,
tfn. 050 559 9177 eller epost kari.valimaki(at)sjomanspensionskassan.fi.ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >