Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Riskbedömning > Identifiera farorna

Identifiera faromomenten

Det finns tre slag av faromoment på en arbetsplats. En del är sådana som alla känner till. Andra är sådana som inte har observerats men som kan upptäckas t.ex. med hjälp av checklistor. En tredje grupp är dolda faromoment som är svåra att upptäcka direkt. Det kan vara fråga om en plötslig situation eller en långvarig exponering.

Ett hjälpmedel för identifieringen av faromomenten är foldern "Riskutvärdering på arbetsplatsen". Varje sjöfarare bedömer olägenheterna i sitt eget arbete med hjälp av en utvärderingsblankett. Företagshälsovården samlar ihop blanketterna och gör en sammanfattning för varje fartyg.

Rederiets arbetarskyddsorganisation och företagshälsovård bildar ett team som bedömer sammanfattningens omfattning och preciserar den vid behov. Efter det gör teamet en riskbedömning och placerar de behövliga åtgärderna i en prioritetsordning. De korrigerande åtgärderna vidtas i samarbete med alla parter.

Olika slag av faror

Olika slag av fara för hälsan är t.ex. fara för olycksfall, kemiska och fysikaliska faror, ergonomiska brister och psykisk påfrestning. Det sistnämnda är nära förknippat med arbetsklimatet och det psykiska välbefinnandet på arbetsplatsen, som i sin tur kan påverkas t.ex. av att någon beter sig olämpligt i arbetet.

Det är viktigt att bedöma alla faromoment konsekvent på samma sätt så att det blir jämförbart. Ett hjälpmedel är särskilda checklistor för identifiering av olika faror. I allmänhet gäller de faror som kan uppfattas och upptäckas omedelbart.

Arbetstagaren är själv den bästa experten på faromomenten i sitt arbete. Under arbetets gång upptäcker man kanske ändå inte allt eller skjuter tanken instinktivt år sidan för att arbetet ska löpa. Därför behövs det också experter på arbetarskyddet och företagshälsovården och andra sakkunniga som deltar i riskbedömningen.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >