Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Riskbedömning > Helhetsbild av riskerna

Helhetsbild av riskerna

Riskbedömningen ger en helhetsbild av de risker som faromomenten på arbetsplatsen medför. Med faromoment avses en situation där det kan uppstå en hälsoskada.

Med risk avses kombinationen av sannolikheten av att något farligt inträffar, dvs. hur ofta faromomentet förekommer, och hur allvarliga följder det kan få.

Riskbedömningen är en del av riskhanteringen. Den är en process som börjar med att bedömningen planeras och fortsätter med att den genomförs och att korrigerande åtgärder vidtas.  Efter uppföljning och återkoppling kan riskbedömningsprocessen börja om.

På det här sättet blir riskhanteringen och omsorgen om arbetshälsan en del av den normala verksamheten och kvalitetssystemen på fartygen. Därför har de också en positiv inverkan på resultaten av rederiernas affärsverksamhet.

Hur stora är riskerna?

Huvudregeln när man bedömer riskernas storlek är att man först bedömer hur allvarliga följder en händelse kan få och sedan hur sannolik händelsen eller exponeringen är. Det viktigaste är inte att vara absolut exakt utan att man går enhetligt till väga.

Först beskrivs sjukdomen eller hälsoskadan som faromomentet eller exponeringen i ett typiskt fall kan leda till, så noggrant som möjligt.

Företagshälsovården känner till personalens sjukdomar och hälsoeffekterna av kemiska och biologiska faromoment. Företagshälsovården kan också bidra med mycket till bedömningen av den ergonomiska belastningen.

Prioritetsordningen

Genom att bedöma riskernas storlek, dvs. hur allvarliga följderna är och hur sannolikt risken utfaller, kommer man vidare till att bedöma vilka risker som är mest betydande. Man utvärderar hur acceptabel en risk är och placerar riskerna i en prioritetsordning.

En del av riskerna är sådana att det enligt arbetarskyddslagstiftningen är obligatoriskt att åtgärda dem. Då behövs inget särskilt beslut.

Största delen av riskerna är sådana att man måste besluta om hur betydande de är. Det är god praxis att fatta besluten i samråd med personalen. Det ger en god grund för att korrigerande åtgärder vidtas i rätt ordning och vid rätt tid.

Det är bäst att noggrant dokumentera riskbedömningen och resultaten. Det gör uppföljningen lättare och utgör en grund för en ny riskbedömning senare.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >