Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Rehabilitering lönar sig

Rehabilitering lönar sig

Om en arbetstagare löper risk att förlora sin arbetsförmåga, kan vi ordna yrkesinriktad rehabilitering för honom eller henne. Syftet med rehabiliteringen är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta. Invalidpensionering är ett andrahandsalternativ. Rehabiliteringsmöjligheterna undersöks alltid innan invalidpension beviljas.

För arbetstagaren är det givetvis fördelaktigt att kunna arbeta vidare. Lönen är större än pensionen och man tjänar in mera pension för arbete upp till 68 års ålder.

För arbetsgivaren är det också fördelaktigt att förebygga arbetsoförmåga. År 2017 får de större SjPL-arbetsgivarna en självriskavgift för invalidpensioner som beviljats arbetsgivarens anställda. Självriskavgiften utgör en del av försäkringsavgiften. Självrisken gäller inte rehabiliteringsstöd, -penning eller -tillägg.

Sjömanspensionskassan kan ordna yrkesinriktad rehabilitering för arbetstagaren, om

  • arbetstagaren inte har fyllt 63 år
  • arbetstagaren har en sjukdom, ett lyte eller en kroppsskada som har konstaterats på behörigt sätt och som sannolikt medför risk för att arbetstagaren blir arbetsoförmögen på det sätt som avses i lagen om sjömanspensioner
  • arbetstagaren under de fem senaste åren har haft arbetsinkomster som sammanlagt uppgår till minst 34960,56 euro (2018 års nivå)
  • arbetstagaren är etablerad i arbetslivet och har tjänat in en rimligt stor arbetspension
  • arbetsoförmågan kan skjutas upp eller förhindras genom ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering
  • arbetstagaren inte har rätt till rehabilitering enligt trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfall i arbete och yrkessjukdomar.

Rehabiliteringen kan bestå av arbetsprövning, arbetsträning, omskolning eller näringsstöd. Rehabiliteringsklientens egen arbetsgivare kan vara med och ordna arbetsprövning eller arbetsträning.

Sjömanspensionskassan och de övriga arbetspensionsanstalterna ordnar yrkesinriktad rehabilitering för sina försäkrade. FPA svarar för medicinsk rehabilitering. FPA ordnar också yrkesinriktad rehabilitering, i synnerhet för personer som står utanför arbetslivet, unga personer och personer med nedsatt funktionsförmåga.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >