Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Arbetshälsa gagnar alla > Bestämmelser som berör sjöfararnas hälsa

Bestämmelser som berör sjöfararnas hälsa

Arbetet och arbetsförhållandena inom sjöfarten regleras i många internationella och nationella bestämmelser.

Internationella överenskommelser och anvisningar

Sjöarbetskonventionen MLC 2006

Sjöarbetskonventionen (Maritime Labour Convention, MLC) är en konvention som antogs av Internationella arbetsbyrån (ILO) 2006. I den definieras minimikraven på arbete inom sjöfarten: villkor för anställningsförhållandet, bostäder, rekreationsmöjligheter, mat och förplägnad, hälsoskydd och social trygghet.  

MLC 2006

STCW-konventionen

Bestämmelserna i den internationella konventionen om sjöfararutbildning, certifikat och vakthållning (Standards of Training Certification and Watchkeeping, STCW) har införlivats i finsk lagstiftning.

Konventionen (FördrS 22/1984, på finska på Finlex)

Manilaändringarna till konventionen

ILO/IMO:s anvisningar om läkarundersökningar för sjömän

Nationella bestämmelser och föreskrifter

Lag om läkarundersökning av fartygspersonal 1171/2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den synförmåga och hörsel som fordras av fartygspersonal 224/2013

Lag om godkännande av läkare som sjömansläkare 47/2009

Lag och förordning om fartygsapotek (584/2015 ja 589/2015)

Lag om sjöarbetsavtal 756/2011

Hälso- och sjukvårdslag 1326/2010

Lag om företagshälsovård 1383/2001

Arbetarskyddslag 738/2002

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >